VnSAT Logo
Báo cáo lúa gạo quý
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo Lúa gạo - Quý II.2023Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý I.2023Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý III.2022Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý II.2022Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý I.2022Tải file
Bản tin Lúa gạo - Quý III.2021Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý II.2021Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý I.2021Tải file
Báo cáo Lúa gạo- Quý 3.2020Tải file
Báo cáo Lúa gạo -Quý II.2020Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý 01.2020Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý 03.2019Tải file
12
Báo cáo cà phê quý
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo Cà phê - Quý II.2023Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý I.2023Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý III.2022Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý II.2022Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý I.2022Tải file
Bản tin Cà phê - Quý III.2021Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý II.2021Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý I.2021Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý 3.2020Tải file
Báo cáo Cà phê- Quý II.2020Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý 01.2020Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý 03.2019Tải file
12
Báo cáo lúa gạo năm
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo Lúa gạo - Năm 2022Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Năm 2021Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Năm 2020Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Năm 2019Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Năm 2018Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Năm 2017Tải file
Báo cáo cà phê năm
Tên chuyên đềFile đính kèm
Báo cáo Cà phê - Năm 2022Tải file
Báo cáo Cà phê - Năm 2021Tải file
Báo cáo Cà phê - Năm 2020Tải file
Báo cáo Cà phê - Năm 2019Tải file
Báo cáo Cà phê - Năm 2018Tải file
Báo cáo Cà phê - Năm 2017Tải file
Báo cáo rau quả quý
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo Rau quả - Quý II.2023Tải file
Báo cáo Rau quả - Quý I.2023Tải file
Báo cáo Rau quả - Quý III.2022Tải file
Báo cáo Rau quả - Quý II.2022Tải file
Báo cáo Rau quả - Quý I.2022Tải file
Bản tin Rau quả- Quý III.2021Tải file
Bản tin Rau quả - Quý II.2021Tải file
Bản tin Rau quả - Quý I.2021Tải file
Báo cáo rau quả năm
Tên chuyên đềFile đính kèm
Báo cáo Rau quả - Năm 2022Tải file
Báo cáo Rau quả - Năm 2021Tải file
Báo cáo Chuyên đề rau quả
Báo cáo thị trường cạnh tranh rau quả
Chưa có dữ liệu
Chuyên đề lúa gạo
Tên chuyên đềFile đính kèm
Báo cáo Chuỗi giá trị Lúa gạo Xuất khẩu tỉnh Đồng Tháp năm 2020Tải file
Báo cáo đánh giá mô hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp năm 2019Tải file
Báo cáo Canh tác Lúa gạo bền vững tại Đồng Tháp năm 2018Tải file
Báo cáo Chuỗi giá trị Lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp 2017Tải file
Chuyên đề cà phê
Tên chuyên đềFile đính kèm
Báo cáo Chuỗi giá trị Cà phê Xuất khẩu tỉnh Lâm Đồng năm 2020Tải file
Báo cáo đánh giá hiệu quả mô hinh sản xuất và tiêu thụ cà phê tại tỉnh Lâm Đồng năm 2019Tải file
Báo cáo Canh tác Cà phê bền vững tại Lâm Đồng năm 2018Tải file
Báo cáo Chuỗi giá trị Cà phê tại tỉnh Lâm Đồng năm 2017Tải file
Báo cáo thị trường cạnh tranh cà phê
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo thị trường cạnh tranh 2020 - IndonesiaTải file
Báo cáo thị trường cạnh tranh 2020 - ColombiaTải file
Báo cáo thị trường cạnh tranh 2020 - BrazilTải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Cà phê _ Brazil năm 2019Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Cà phê _Colombia năm 2019Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Cà phê _Indonesia năm 2019Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Cà phê _Indonesia năm 2018Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Cà phê _Colombia năm 2018Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Cà phê _ Brazil năm 2018Tải file
Báo cáo thị trường cạnh tranh lúa gạo
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo thị trường cạnh tranh 2020 - PakistanTải file
Báo cáo thị trường cạnh tranh 2020 - Ấn ĐộTải file
Báo cáo thị trường cạnh tranh 2020 - Thái LanTải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Lúa gạo _ Pakistan năm 2019Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Lúa gạo _Ấn Độ năm 2019Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Lúa gạo_Thái Lan năm 2019Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Lúa gạo_Thái Lan năm 2018Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Lúa gạo _Ấn Độ năm 2018Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Lúa gạo _ Pakistan năm 2018Tải file
Hồ sơ thị trường cà phê
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo hồ sơ thị trường ngành hàng Cà phê năm 2018Tải file
Hồ sơ thị trường lúa gạo
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo hồ sơ thị trường ngành hàng Lúa gạo năm 2018Tải file
Hồ sơ thị trường rau quả
Chưa có dữ liệu