VnSAT Logo
Báo cáo lúa gạo quý
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo Lúa gạo -Quý II.2020Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý 01.2020Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý 03.2019Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý 02.2019Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý 01.2019Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý 03.2018Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý 02.2018Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý 01.2018Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý 03.2017Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý 02.2017Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Quý 01.2017Tải file
Báo cáo cà phê quý
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo Cà phê- Quý II.2020Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý 01.2020Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý 03.2019Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý 02.2019Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý 01.2019Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý 03.2018Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý 02.2018Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý 01.2018Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý 03.2017Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý 02.2017Tải file
Báo cáo Cà phê - Quý 01.2017Tải file
Báo cáo lúa gạo năm
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo Lúa gạo - Năm 2019Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Năm 2018Tải file
Báo cáo Lúa gạo - Năm 2017Tải file
Báo cáo cà phê năm
Tên chuyên đềFile đính kèm
Báo cáo Cà phê - Năm 2019Tải file
Báo cáo Cà phê - Năm 2018Tải file
Báo cáo Cà phê - Năm 2017Tải file
Chuyên đề lúa gạo
Tên chuyên đềFile đính kèm
Báo cáo đánh giá mô hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp năm 2019Tải file
Báo cáo Canh tác Lúa gạo bền vững tại Đồng Tháp năm 2018Tải file
Báo cáo Chuỗi giá trị Lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp 2017Tải file
Chuyên đề cà phê
Tên chuyên đềFile đính kèm
Báo cáo đánh giá hiệu quả mô hinh sản xuất và tiêu thụ cà phê tại tỉnh Lâm Đồng năm 2019Tải file
Báo cáo Canh tác Cà phê bền vững tại Lâm Đồng năm 2018Tải file
Báo cáo Chuỗi giá trị Cà phê tại tỉnh Lâm Đồng năm 2017Tải file
Báo cáo thị trường cạnh tranh cà phê
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Cà phê _ Brazil năm 2019Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Cà phê _Colombia năm 2019Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Cà phê _Indonesia năm 2019Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Cà phê _Indonesia năm 2018Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Cà phê _Colombia năm 2018Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Cà phê _ Brazil năm 2018Tải file
Báo cáo thị trường cạnh tranh lúa gạo
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Lúa gạo _ Pakistan năm 2019Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Lúa gạo _Ấn Độ năm 2019Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Lúa gạo_Thái Lan năm 2019Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Lúa gạo_Thái Lan năm 2018Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Lúa gạo _Ấn Độ năm 2018Tải file
Báo cáo Thị trường cạnh tranh ngành Lúa gạo _ Pakistan năm 2018Tải file
Hồ sơ thị trường cà phê
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo hồ sơ thị trường ngành hàng Cà phê năm 2018Tải file
Hồ sơ thị trường lúa gạo
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo hồ sơ thị trường ngành hàng Lúa gạo năm 2018Tải file