VnSAT Logo
Báo cáo lúa gạo quý
Tên báo cáoFile đính kèm
Bản tin lúa gạo quý 3/2019Tải file
Báo cáo lúa gạo - quý 2/2019Tải file
Báo cáo lúa gạo - quý 1/2019Tải file
Báo cáo lúa gạo - quý 3/2018Tải file
Báo cáo lúa gạo - quý 2/2018Tải file
Báo cáo lúa gạo - quý 1/2018Tải file
Báo cáo lúa gạo - quý 3/2017Tải file
Báo cáo lúa gạo - quý 2/2017Tải file
Báo cáo lúa gạo - quý 1/2017Tải file
Báo cáo cà phê quý
Tên báo cáoFile đính kèm
Bản tin cà phê quý 3/2019Tải file
Báo cáo cà phê - quý 2/2019Tải file
Báo cáo cà phê - quý 1/2019Tải file
Báo cáo cà phê - quý 3/2018Tải file
Báo cáo lúa gạo - quý 2/2018Tải file
Báo cáo cà phê - quý 1/2018Tải file
Báo cáo cà phê - quý 3/2017Tải file
Báo cáo cà phê - quý 2/2017Tải file
Báo cáo cà phê - quý 1/2017Tải file
Báo cáo lúa gạo năm
Tên báo cáoFile đính kèm
Báo cáo lúa gạo - năm 2018Tải file
Báo cáo lúa gạo - năm 2017Tải file
Báo cáo cà phê năm
Tên chuyên đềFile đính kèm
Báo cáo cà phê - năm 2018Tải file
Báo cáo cà phê - năm 2017Tải file
Chuyên đề lúa gạo
Tên chuyên đềFile đính kèm
Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra tại Đồng Tháp năm 2018Tải file
Báo cáo canh tác lúa gạo bền vững tại Đồng Tháp năm 2018Tải file
Báo cáo chuỗi giá trị lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp năm 2017Tải file
Báo cáo điều tra lúa gạo tại Đồng Tháp năm 2017Tải file
Chuyên đề cà phê
Tên chuyên đềFile đính kèm
Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra tại Lâm Đồng năm 2018Tải file
Báo cáo canh tác cà phê bền vững tại Lâm Đồng năm 2018Tải file
Báo cáo chuỗi giá trị cà phê tại tỉnh Lâm Đồng năm 2017Tải file
Báo cáo điều tra cà phê tại Lâm Đồng năm 2017Tải file