VnSAT Logo
Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

01 | 02 | 2017

Các quy định tiêu chuẩn đối với một số quốc gia nhập khẩu nông sản - Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

1. Hoa Kỳ

Chính phủ Hoa Kỳ đã thông qua Luật Khủng bố Sinh học, Luật này yêu cầu tất cả các nhà xuất khẩu phải đăng ký với Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và đưa ra thông báo trước khi sản phẩm đến Hoa Kỳ. Để biết thêm chi tiết về Luật Khủng bố Sinh học của Hoa Kỳ hãy liên hệ: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm tại trang Web:

www.cfsan.fda.gov/~dms/ffsbtac5.html

www.access.fda.gov/

Chư­ơng trình ghi nhãn nước xuất xứ (COOL) yêu cầu thực hiện ngày 30 tháng 9 năm 2008 tên n­ước xuất xứ phải được ghi rõ trên nhãn của sản phẩm đối với một số mặt hàng nông sản. COOL sẽ có ảnh h­ởng đến các qui định về truy xuất nguồn gốc của Hoa Kỳ tới các nước cung cấp. Thông tin chung về chương trình này có thể tìm thấy tại địa chỉ:

USDA: www.ams.usda.gov/cool/

2. Cộng đồng Châu Âu

Các quy định của Cộng đồng Châu Âu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm có hiệu lực từ tháng 1 năm 2005. Để tuân thủ những quy định này, điều quan trọng là các nhà nhập khẩu EU xác định rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Chính vì lý do đó, gần đây yêu cầu các nhà xuất khẩu tuân thủ các qui định về truy xuất nguồn gốc thậm trí trong trường hợp các nhà xuất khẩu tại các nước đối tác thương mại theo luật không đòi hỏi phải thỏa mãn yêu cầu về truy xuất nguồn gốc áp dụng trong cộng đồng Châu Âu. Thông tin chung về truy xuất nguồn gốc có thể tìm thấy tại địa chỉ sau:

www.europa.eu.int.comm/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7_en_pdf

www.europa.eu.int.comm/food/food/foodlaw/traceability/index_en.htm

www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/132041/htm

 Để có được giải thích về các yêu cầu vệ sinh thực phẩm, hãy tham vấn qua địa chỉ:

www.europa.eu.int/comm/food/food/biasafe­ty /hygienelegislation/ guidance_doc_8522004_en.pdf

3. Nhật Bản

Tại đến thời điểm soạn thảo tài liệu hướng dẫn này, Nhật Bản vẫn chưa có các  yêu cầu về truy xuất nguồn gốc đối với các nhà xuất khẩu.

 

 

AGROINFO