VnSAT Logo
Thủ tục hải quan

20 | 02 | 2017

Hệ thống thủ tục hải quan của ngành lúa gạo

Văn bản pháp luật hải quan

Luật hải quan 2001; sửa đổi năm 2005; năm 2014

Luật hải quan sửa đổi năm 2014 (có hiệu lực từ 1/1/2015)

Luật thương mại 2005

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005

Luật Quản lý thuế 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2012

Thủ tục hải quan

Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Thông tư 128/2013/TT-BTC (thay thế thông tư 194/2010/TT-BTC), quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thủ tục hải quan điện tử

Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Thông tư 22/2014/TT-BTC hướng dẫn Thủ tục hải quan điện tử khi sử dụng hệ thống VNACCS (thay thế cho thông tư 196/2012/TT-BTC)

Quyết định 988/QĐ-TCHQ năm 2014 về quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại

Phân loại, áp mã HS

Nghị định 06/2003/NĐ-CP quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 49/2010/TT-BTC hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 156/2011/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Xử phạt trong lĩnh vực hải quan

Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; thay thế cho Nghị định số 97/2007/NĐ-CP và số 18/2009/NĐ-CP.

Thông tư 190/2013/TT-BTC quy định chi tiết thi hành việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Xác định trị giá tính thuế hải quan

Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thông tư 205/2010/TT-BTC về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 29/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 205/2010/TT-BTC

Hàng hóa xuất nhập khẩu

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (thay thế Nghị định 12/2006/NĐ-CP). Trong đó, cần lưu ý những nội dung rất quan trọng về:

-           Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

- Danh mục các loại hàng hoá tạm ngừng xuất nhập khẩu.

- Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép

Thông tư 04/2014/TT-BCT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 187

Thông tư 11/2012/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Biểu thuế xuất nhập khẩu

Thông tư 164/2013/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, hiệu lực từ 1/1/2014

Thông tư 161/2011/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với ASEAN

Thông tư 162/2011/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014

Thông tư 163/2011/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014

Thông tư 20/2012/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015

Thông tư 21/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015

Biểu thuế TTĐB, BVMT, VAT

Thông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.

Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường 57/2010/QH12

Thông tư 219/2013/TT- BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT 2013, sửa đổi bổ sung luật năm 2008

Nhãn mác hàng hóa XNK

Nghị định 89/2006/NĐ-CP quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP

Thông tư 14/2007/TT-BHKCN bổ sung thông tư 09 về nhãn mác với doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Công văn 6011/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan hỏi Bộ KHCN & Bộ Công thương về việc ghi nhãn hàng hóa (đến 1/7/2014, chưa tìm thấy công văn trả lời).

Công văn 2598/BKHCN-TTra ngày 22/7/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ, trả lời Công văn 6011/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về việc ghi nhãn hàng hóa

Xuất xứ hàng hóa

Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

Thông tư 06/2011/TT-BCT quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Thông tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BCT

Thông tư 06/VBHN-BCT ngày 23/01/2014, hướng dẫn xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy

Thông tư 21/2010/TT-BCT quy định về C/O mẫu D giữa các nước ASEAN; Công văn 139/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện quy định mới về C/O mẫu D

Thông tư 36/2010/TT-BCT, quy định về C/O mẫu E giữa ASEAN – Trung Quốc; được sửa đổi trong thông tư 01/2011/TT-BCT; thông tư 21/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014

Thông tư 10/2009/TT-BCT, quy định về C/O mẫu JV giữa Việt Nam – Nhật Bản; Công văn 6833/TCHQ-GSQL về C/O mẫu JV cấp sau

Quyết định 44/2008/QĐ-BCT, quy định về C/O mẫu AJ giữa ASEAN – Nhật Bản

Thông tư 20/2014/TT-BCT, quy định C/O mẫu AK giữa ASEAN – Hàn Quốc; thay thế Quyết định 02/2007/QĐ-BTM, thông tư 17/2009/TT-BCT, thông tư 38/2009/TT-BCT

Thông tư 31/2013/TT-BCT, quy định về C/O mẫu VC giữa Việt Nam – Chi Lê

Kiểm tra nhà nước về chất lượng

Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

Công văn 16101/BTC-TCHQ của Bộ tài chính hỏi Bộ Khoa học và Công nghệ về căn cứ xác định "Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng" (đến 1/7/2014, tôi chưa tìm thấy văn bản trả lời của Bộ KHCN).

Công văn 7732/TCHQ-PC ngày 24/6/2014 về xử lý hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng

Quyết định 31/2011/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Hàng XNK phải kiểm dịch thực vật

Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013 ngày 25 tháng 11 năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế Pháp lệnh 36 nêu trên)

Nghị định 02/2007/NĐ-CP về Kiểm dịch thực vật.

Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch

Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (thay thế các thông tư 39/2012/TT-BNNPTNT và 40/2012/TT-BNNPTNT)

Công văn số 2316/TCHQ-GSQL ngày 07/03/2014 về kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu, trích công văn số 244/BVTV-KD ngày 28/02/2014 của Cục Bảo vệ thực vật, có nêu “Cơ quan hải quan không yêu cầu chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu.”

Hàng NK phải Kiểm tra Vệ sinh ATTP

Luật an toàn thực phẩm 2010

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010.

Thông tư 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Quyết định 23/2007/QĐ-BYT về Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu

Quyết định 818/QĐ-BYT năm 2007 về Danh mục hàng NK phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS

Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Hàng nhập phải Đăng kiểm

Thông tư 31/2011/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm) xe ô tô (xe cơ giới) nhập khẩu

Thông tư 44/2012/TT-BGTVT về đăng kiểm xe mô tô, xe gắn máy, và động cơ nhập khẩu để SX xe mô tô, xe gắn máy

Thông tư 23/2009/TT-BGTVT đăng kiểm xe máy chuyên dùng (xe nâng, máy xúc, máy ủi…)

Thông tư 41/2013/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm xe đạp điện

Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT

Thông tư 19/2014/TT-BGTVT sửa đổi các thông tư 23/2009/TT-BGTVT, 44/2012/TT-BGTVT, 41/2013/TT-BGTVT

Kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa NK (Bộ KHCN)

Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa NK thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ này; thay thế Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN

AGROINFO

Các tin khác