ĐIỀU TRA LÚA GẠO

Tên điều traNămFile đính kèm
Báo cáo điều tra ngành Lúa Gạo2019Tải file
Báo cáo điều tra ngành Lúa Gạo2018Tải file
Báo cáo điều tra ngành Lúa Gạo 2017Tải file
Báo cáo nhu cầu thông tin2016Tải file

ĐIỀU TRA CÀ PHÊ

Tên điều traNămFile đính kèm
Báo cáo điều tra ngành Cà Phê2019Tải file
Báo cáo điều tra ngành Cà Phê2018Tải file
Báo cáo điều tra ngành Cà Phê2017Tải file
Báo cáo nhu cầu thông tin 2016Tải file

ĐIỀU TRA RAU QUẢ